Vintage -    JEWELRY / all
      RINGS / BRACELETS / NECKLACES / EARRINGS / BROOCHES / CUFFLINKS / SETS
1 2 3 4 5

Grete Prytz Kittelsen - Tostrup
Björn Weckström necklace
Grete Prytz Kittelsen - Tostrup
Tone Vigeland unique neckpiece
Grete Prytz Kittelsen & Paolo Venini
Grete Prytz Kittelsen - Tostrup
Grete Prytz Kittelsen - Tostrup
Grete Prytz Kittelsen - Tostrup
Grete Prytz Kittelsen - Tostrup
Grete Prytz Kittelsen - Tostrup
Øystein Balle enamel set
David-Andersen cufflinks
1 2 3 4 5